Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKŠANOS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU PRETENDENTU APMĀCĪBAI

27.08.2014

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija), atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība", izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācībai.

Apmācību programmā iekļauti šādi priekšmeti:
 • civiltiesības un civilprocess;
 • administratīvais process;
 • maksātnespējas process;
 • grāmatvedība un finanses;
 • nodokļi un to administrēšana;
 • ekonomika un komersantu pārvalde;
 • darba tiesības un darba aizsardzība;
 • lietvedība un arhīvniecība;
 • ētika.
Apmācību programmas apjoms – 100 akadēmiskās stundas (1 ak.h. = 45 min).

Apmācībai aicināta pieteikties jebkura persona, kura:
 • vēlas iegūt un/vai papildināt zināšanas par maksātnespējas procesa administratora darbību un maksātnespējas procesa norisi;
 • vēlas veidot savu profesionālo karjeru maksātnespējas procesa administratora profesijā.
Administratoru asociācija aicina interesentus pieteikties apmācībai līdz 2014.gada 15.septembrim

Iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai iesniedz Administratoru asociācijā līdz 2014.gada 15.septembrim. Iesniedzot iesniegumu elektroniska dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), to nosūta uz Administratoru asociācijas elektroniskā pasta adresi: administratori@administratori.lv

Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai, jābūt veiktai samaksai par apmācību.

Iesnieguma paraugs.

Maksa par administratora pretendenta apmācību ir 412,63 EUR.
Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Saņēmējs: Biedrība „Administratoru asociācija"
Vienotais reģistrācijas numurs:  40008073746
Banka: AS „Swedbank", kods HABA LV22
Norēķinu konts Nr.: LV33HABA0551004540963
Mērķis: /vārds, uzvārds/ maksa par administratora pretendenta apmācību

Par apmācības laiku un vietu Administratoru asociācija informēs pretendentu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms apmācības sākuma atbilstoši pretendenta iesniegumā norādītajam informācijas saņemšanas veidam.

 • Administratora pretendentam izsniedz apliecinājumu, ja viņš ir noklausījies vismaz 70 % no apmācību programmas apjoma.
 • Apmācību programmas noklausīšanās ir obligāts priekšnosacījums maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas iegūšanas eksāmena kārtošanai.
 • Apliecinājums par apmācību programmas noklausīšanos derīgs divus gadus no apmācības pabeigšanas dienas.

Tiesības iziet administratora sertificēšanu ir personai, kura ir noklausījusies apmācību programmu un atbilst Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas prasībām.

Normatīvie akti saistībā ar administratoru pretendentu apmācības kārtību un maksu atrodami šeit.
 
Gaidām Jūs!

Biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” Apmācību centrā
Strēlnieku ielā 9 - 14, Rīgā, LV – 1010, 4.stāvā
Tālrunis uzziņām: 67814250
Fakss: 67814251, E-pasts:administratori@administratori.lv


Paziņojums ievietots mājas lapā 2014.gada 15.augustā

Aicinām pieteikties Administratoru asociācijas stipendijai

25.08.2014

No 2014.gada 1.septembra līdz 1.oktobrim aicinām Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes maģistrantus un doktorantus pieteikties Administratoru asociācijas stipendijai, kuras mērķis ir atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus un rosināt viņu interesi par maksātnespējas procesu un pētniecisko darbu.

Stipendijas pētījumu virzieni:

 •     Maksātnespējas pazīmes un pasludināšanas pamats ārvalstīs (prioritāri ES dalībvalstīs). Maksātnespējas stāvokļa pierādīšanas pienākums un pierādīšanas līdzekļi,
 •     Interešu konflikta jautājumu maksātnespējas procesā tiesiskais regulējums ārvalstīs (prioritāri ES dalībvalstīs),
 •     Maksātnespējas procesa administratora darbības principi un statuss, tajā skaitā administratora darbības uzraudzības mehānisms ārvalstīs (prioritāri ES dalībvalstīs),
 •     Maksātnespējas procesa norises procesuālā kārtība,
 •     Maksātnespējas procesa izmaksu tiesiskais regulējums. Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu korelācija ar maksātnespējas procesā atgūto līdzekļu apmēru.
 •     Darījumu apstrīdēšanas kārtība maksātnespējas procesa ietvaros Latvijā un ārvalstīs (prioritāri ES dalībvalstīs).
Stipendija paredzēta LU Juridiskās fakultātes maģistrantiem un doktorantiem.

Stipendijas fonds ir EUR 2 135/akad. gadā, kas tiek sadalīts līdz trim studentu pētījumiem, pamatojoties uz stipendijas komisijas lēmumu.

Stipendijas komisija: Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sadarbības un komunikācijas komisijas priekšsēdētājs Edgars Karelis, Maksātnespējas administrācijas direktors Ervīns Ābele, LU un LU Fonda pārstāvji.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.
Pieteikšanās: no 1.09. līdz 1.10.2014. stipendijām 2014./2015.akad. gadam.

Aicinām uz kvalifikācijas pilnveides pasākumiem septembrī

20.08.2014

Sadaļā "Apmācību centrs" pieejams kvalifikācijas  pilnveides pasākumu plāns septembrim. Aicinām ar to iepazīties un savlaicīgi reģistrēties!

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns augustam

18.07.2014

Sadaļā "Apmācību centrs" pieejams kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns augustam. Aicinām ar to iepazīties un savlaicīgi pieteikties apmācībām!

Satversmes tiesa ierosina lietu par normu attiecībā uz administratora tiesībām

10.07.2014

2014.gada 7.jūlijā Satversmes tiesas 2.kolēģija ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 363.8 panta astotās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim), ciktāl tā attiecas uz maksātnespējas administratora tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru administrators tiek atcelts no maksātnespējas procesa, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un tā citastarp noteica, ka tiesas lēmums par pieteikuma un sūdzības izskatīšanu, tajā skaitā par administratora atcelšanu no pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesā uz pieteikuma pamata, nav pārsūdzams.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92.pants: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Gata Krasovska konstitucionālās sūdzības, kurā pausts viedoklis, ka apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo viņa pamattiesības, turklāt ierobežojumam neesot leģitīma mērķa. Attiecībā uz sūdzības iesniedzēju tiesa esot pieņēmusi lēmumu par viņa atcelšanu no maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas. Minētais lēmums atbilstoši apstrīdētajai normai nav pārsūdzams.  Šāda situācija esot pretrunā ar tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz šā gada 5.septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014.gada 7.decembris. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Informācijas avots:

Bērnu slimnīcā uzziedējuši Administratoru asociācijas dāvātie ziedi un kociņi

04.07.2014

Pateicoties Administratoru asociācijaas biedru ziedojumiem, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā saziedējušas krāšņas puķu dobes un iestādīti kociņi, kas priecē gan mazos pacientus, gan viņu vecākus un arī slimnīcas personālu. Aicinām aplūkot fotogrāfijas šeit. Un vēlreiz pateicamies visiem ziedotājiem!

Pieteikšanās maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenam

01.07.2014

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenam.

 

Pieteikšanās eksāmenam sākums: 2014.gada 7.jūlijs.

Pieteikšanās eksāmenam noslēgums: 2014.gada 15.augusts.

 

Eksāmena norises laiks un vieta:

Eksāmena praktiskā daļa 2014.gada 2.oktobrī.

Eksāmena teorētiskā daļa 2014.gada 3.oktobrī

 Albert Hotel, Rīgā, Dzirnavu ielā 33

 

INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM PAR PIETEIKŠANOS EKSĀMENAM

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Eksāmenu organizē Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs

Kontaktinformācija: Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, tālrunis: 67814250, elektroniskā pasta adrese: administratori@administratori.lv


 

Pieteikšanās maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenam

01.07.2014

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs ir uzsācis darbu pie maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena organizēšanas.

Pieteikšanās eksāmenam sākums: 2014.gada 7.jūlijs.

Pieteikšanās eksāmenam noslēgums: 2014.gada 15.augusts.

 

Eksāmena norises laiks un vieta:

Eksāmena praktiskā daļa 2014.gada 2.oktobrī.

Eksāmena teorētiskā daļa 2014.gada 3.oktobrī

 Albert Hotel, Rīgā, Dzirnavu ielā 33

 

INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM PAR PIETEIKŠANOS EKSĀMENAM

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 

Kontaktinformācija: Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrā, Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, tālrunis: 67814250, elektroniskā pasta adrese: administratori@administratori.lv.drukāt >