Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācības laiks un vieta

17.09.2014

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” ir saņēmusi un izskatījusi iesniegumus par pieteikšanos uz maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībām.

Informācija apmācību grupā iekļautajiem pretendentiem:

Apmācības notiks: Banku augstskolas telpās, konferenču zālē 1.stāvā.

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga.

Nokļūšana: skatīt Banku augstskolas mājas lapu

Apmācību apjoms: kopā 100 akadēmiskās stundas.

Laiks: atbilstoši grafikam

 Nodarbības Nr.   
Datums
Laiks
 ak.h   
1.nodarbība 03.10.2014. 
12:30-17:30
 5
2.nodarbība17.10.2014.12:30-17:30 6
3.nodarbība31.10.2014.12:30-17:30 6
4.nodarbība14.11.2014.12:30-17:30 6
5.nodarbība21.11.2014.12:30-17:30 6
6.nodarbība12.12.2014.12:30-17:30 6
7.nodarbība09.01.2015.12:30-17:30 6
8.nodarbība23.01.2015.12:30-17:30 6
9.nodarbība06.02.2015.12:30-17:30 6
10.nodarbība20.02.2015.12:30-17:30 6
11.nodarbība06.03.2015.12:30-17:30 6
12.nodarbība20.03.2015.12:30-17:30 6
13.nodarbība10.04.2015.12:30-17:30 6
14.nodarbība24.04.2015.12:30-17:30 6
15.nodarbība08.05.2015.12:30-17:30 6
16.nodarbība22.05.2015.12:30-17:30 6
17.nodarbība05.06.2015.12:30-17:30 5

Apmācību sākuma datums un laiks: 2014.gada 3.oktobris, plkst.12:30.

Apmācību beigu datums: 2015.gada 5.jūnijs.

Papildus informācija: Banku augstskolas tuvumā automašīnas bez maksas var novietot apkārtējās ielās (piemēram, Upes ielā, Hospitāļu ielā, Kareivju ielā, Zirņu ielā posmā no Kr.Valdemāra ielas līdz Skanstes ielai). Tuvākās maksas autostāvvietas atrodas pie veikala RIMI (Kr.Valdemāra ielā 112) un Maxima (Kr.Valdemāra ielā 118).

Kontaktpersona organizatoriskos jautājumos: Apmācību centra vadītāja Linda Sniega-Svilāne, tālr. 25441856.

Ierodoties uz apmācībām, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atgādinām, ka atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1038 „Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība” 12.punktam, Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” administratora pretendentam izsniedz apliecinājumu, ja viņš ir noklausījies vismaz 70% no programmas apjoma.

Paziņojums ievietots mājas lapā 2014.gada 17.septembrī

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKŠANOS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU PRETENDENTU APMĀCĪBAI

08.09.2014

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija), atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība", izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācībai.

Apmācību programmā iekļauti šādi priekšmeti:
 • civiltiesības un civilprocess;
 • administratīvais process;
 • maksātnespējas process;
 • grāmatvedība un finanses;
 • nodokļi un to administrēšana;
 • ekonomika un komersantu pārvalde;
 • darba tiesības un darba aizsardzība;
 • lietvedība un arhīvniecība;
 • ētika.
Apmācību programmas apjoms – 100 akadēmiskās stundas (1 ak.h. = 45 min).

Apmācībai aicināta pieteikties jebkura persona, kura:
 • vēlas iegūt un/vai papildināt zināšanas par maksātnespējas procesa administratora darbību un maksātnespējas procesa norisi;
 • vēlas veidot savu profesionālo karjeru maksātnespējas procesa administratora profesijā.
Administratoru asociācija aicina interesentus pieteikties apmācībai līdz 2014.gada 15.septembrim

Papildināts kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns septembrim un oktobrim

05.09.2014

Mājas lapas sadaļā "Apmācību centrs" ir ievietots papildināts kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns septembrim un oktobrim. Septembrī Jums vēl ir iespēja apmeklēt šādus seminārus:

 • Administratīvo tiesu prakse, piemērojot tiesību normas VID tematiskajās pārbaudēs un nodokļu auditos (18.09.),
 • Saimnieciskās darbības veicēju grāmatvedības kārtošana. Mikrouzņēmuma nodoklis (24.09.),
 • Bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina sagatavošanas praktikums (atkārtojums) (26.09.).

Savukārt oktobrī Apmācību centrs aicina uz šādiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem:

 • PVN izkrāpšanas un izvairīšanās no nodokļu nomaksas nošķiršanas problēmjautājumi un to risinājumi (03.10.),
 • Kas jāzina par attaisnojuma dokumentiem grāmatvedībā? Kā identificēt dokumentus, izprotot bilances posteņu ekonomisko būtību? (07.10.),
 • Dzīvokļu tiesību aktuālās problēmas. Tiesu prakse. (10.10.).

Plašāka informācija un pieteikšanās - sadaļā "Apmācību centrs" jeb šeit.

Aicinām pieteikties Administratoru asociācijas stipendijai

25.08.2014

No 2014.gada 1.septembra līdz 1.oktobrim aicinām Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes maģistrantus un doktorantus pieteikties Administratoru asociācijas stipendijai, kuras mērķis ir atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus un rosināt viņu interesi par maksātnespējas procesu un pētniecisko darbu.

Stipendijas pētījumu virzieni:

 •     Maksātnespējas pazīmes un pasludināšanas pamats ārvalstīs (prioritāri ES dalībvalstīs). Maksātnespējas stāvokļa pierādīšanas pienākums un pierādīšanas līdzekļi,
 •     Interešu konflikta jautājumu maksātnespējas procesā tiesiskais regulējums ārvalstīs (prioritāri ES dalībvalstīs),
 •     Maksātnespējas procesa administratora darbības principi un statuss, tajā skaitā administratora darbības uzraudzības mehānisms ārvalstīs (prioritāri ES dalībvalstīs),
 •     Maksātnespējas procesa norises procesuālā kārtība,
 •     Maksātnespējas procesa izmaksu tiesiskais regulējums. Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu korelācija ar maksātnespējas procesā atgūto līdzekļu apmēru.
 •     Darījumu apstrīdēšanas kārtība maksātnespējas procesa ietvaros Latvijā un ārvalstīs (prioritāri ES dalībvalstīs).
Stipendija paredzēta LU Juridiskās fakultātes maģistrantiem un doktorantiem.

Stipendijas fonds ir EUR 2 135/akad. gadā, kas tiek sadalīts līdz trim studentu pētījumiem, pamatojoties uz stipendijas komisijas lēmumu.

Stipendijas komisija: Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sadarbības un komunikācijas komisijas priekšsēdētājs Edgars Karelis, Maksātnespējas administrācijas direktors Ervīns Ābele, LU un LU Fonda pārstāvji.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.
Pieteikšanās: no 1.09. līdz 1.10.2014. stipendijām 2014./2015.akad. gadam.

Aicinām uz kvalifikācijas pilnveides pasākumiem septembrī

20.08.2014

Sadaļā "Apmācību centrs" pieejams kvalifikācijas  pilnveides pasākumu plāns septembrim. Aicinām ar to iepazīties un savlaicīgi reģistrēties!

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns augustam

18.07.2014

Sadaļā "Apmācību centrs" pieejams kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns augustam. Aicinām ar to iepazīties un savlaicīgi pieteikties apmācībām!

Satversmes tiesa ierosina lietu par normu attiecībā uz administratora tiesībām

10.07.2014

2014.gada 7.jūlijā Satversmes tiesas 2.kolēģija ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 363.8 panta astotās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim), ciktāl tā attiecas uz maksātnespējas administratora tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru administrators tiek atcelts no maksātnespējas procesa, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un tā citastarp noteica, ka tiesas lēmums par pieteikuma un sūdzības izskatīšanu, tajā skaitā par administratora atcelšanu no pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesā uz pieteikuma pamata, nav pārsūdzams.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92.pants: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Gata Krasovska konstitucionālās sūdzības, kurā pausts viedoklis, ka apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo viņa pamattiesības, turklāt ierobežojumam neesot leģitīma mērķa. Attiecībā uz sūdzības iesniedzēju tiesa esot pieņēmusi lēmumu par viņa atcelšanu no maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas. Minētais lēmums atbilstoši apstrīdētajai normai nav pārsūdzams.  Šāda situācija esot pretrunā ar tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz šā gada 5.septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014.gada 7.decembris. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Informācijas avots:

Bērnu slimnīcā uzziedējuši Administratoru asociācijas dāvātie ziedi un kociņi

04.07.2014

Pateicoties Administratoru asociācijaas biedru ziedojumiem, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā saziedējušas krāšņas puķu dobes un iestādīti kociņi, kas priecē gan mazos pacientus, gan viņu vecākus un arī slimnīcas personālu. Aicinām aplūkot fotogrāfijas šeit. Un vēlreiz pateicamies visiem ziedotājiem!drukāt >