Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Izbeigta sertifikāta darbība

28.04.2016

Pieņemts lēmums par Aigaram Rubīnam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00078 darbības izbeigšanu 28.04.2016.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Reģistrācija maija kvalifikācijas pilnveides pasākumiem

27.04.2016

Administratoru asociācijas Apmācību centrs informē, ka sākusies reģistrācija kvalifikācijas pilnveides pasākumiem, kas norisināsies maijā.

Aicinām pieteikties uz šādiem pasākumiem:

 • 11.-12.05.2016. "Atgriezeniskā saite - informācijas ieguvei un vadīšanai" (16 ak.h). Seminārā būs iespēja uzzināt par vienu no sadarbības un komunikācijas veicināšanas rīkiem - atgriezenisko saiti, kas, prasmīgi izmantota, ļauj iegūt un vadīt informāciju. Kvalifikācijas pilnveides pasākumā uzzināsiet par atgriezeniskās saites veidiem (verbālā, neverbālā, pozitīvā, negatīvā u.c.), to efektīvu izmantošanu, kā arī atgriezeniskās saites izmantošanas algoritmiem konfliktregulējošā saskarsmē. Pasākuma vadītāja: Mg.Psych., Mg.HR Vineta Ikauniece - Ozoliņa - personāla trenere ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi.
 • 18.05.2016. "Bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina sagatavošanas praktikums" (8 ak.h). Pasākuma vadītāja: Ingrīda Pētersone - zvērināta revidente.

Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumiem elektroniski šeit.

Atkārtoti sertificēti 12 administratori

26.04.2016

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros 12 maksātnespējas procesa administratoriem pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam - 3 administratoriem ar sertifikāta derīguma termiņu līdz 04.05.2018. un 9 administratoriem ar sertifikāta derīguma termiņu līdz 06.05.2018.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Papildināts aprīļa kvalifikācijas pilnveides plāns

18.04.2016

Administratoru asociācijas Apmācību centrs informē, ka aprīļa kvalifikācijas pilnveides plāns papildināts ar semināru "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana" (4 ak.h.). Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītājs: Viesturs Burkāns - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks.
 
Šajā kvalifikācijas pilnveides pasākumā uzzināsiet par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, klientu identifikācijas un izpētes pienākumu, kā arī pienākumu ziņot par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem. Tāpat šajā seminārā iegūsiet informāciju par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbību un aktuālajām legalizācijas tipiloģijām. 
 
Reģistrēties elektroniski  šim kvalifikācijas pilnveides pasākumam iespējams šeit.

Administratoru asociācija piedāvā risinājumus ļaunprātīgu MNP pazīmju izskaušanai

11.04.2016

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) ir izstrādājusi priekšlikumus faktiski visu ļaunprātīgu maksātnespējas procesu problēmu risināšanai, uz kuriem norāda ārvalstu investori Latvijā. Ar tiem šodien, 2016.gada 11.aprīlī, Administratoru asociācija preses konferencē iepazīstināja mediju pārstāvjus.
 
Administratoru asociācija norādīja, ka problēmas, par kurām tiek runāts šobrīd, lielākoties ir 2010.-2011.gadā veikto tiesiskā regulējuma grozījumu sekas. Līdz ar Maksātnespējas likuma pieņemšanu 2010.gada novembrī valsts deva uzstādījumu – maksātnespējīgie uzņēmumi jālikvidē ātri. Vienlaikus tika atcelta uzņēmumu valdes kriminālatbildība par maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu, noteikts depozīts maksātnespējas pieteikuma iesniegšanai, atcelta faktiskās maksātnespējas dienas konstatēšana, kas apgrūtina darījumu apstrīdēšanu, kā arī atcelts „bilances tests”, pasludinot maksātnespējas procesu, un samazināta kreditoru sapulces loma. Šo izmaiņu rezultātā sākot ar 2011.gadu strauji kritās uzņēmumu maksātnespējas pieteikumu skaits, palielinoties novēloti pieteikto maksātnespējas procesu skaitam. 
 
Administratoru asociācija uzskata, ka, pirmkārt, valstij būtu jādefinē maksātnespējas procesa mērķis. Tāpat Administratoru asociācija rosina ieviest šādus risinājumus konstatēto problēmu izskaušanai:
 1. Atcelt depozītu, vienlaikus atrisinot maksātnespējas procesu finansēšanas jautājumu, lai mazinātu šķēršļus savlaicīgai maksātnespējas procesa pieteikšanai,
 2. Ieviest atzinumu pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, lai izvairītos no iespējas ierosināt nepamatotu maksātnespējas procesu,
 3. Atgriezties pie faktiskās maksātnespējas dienas konstatēšanas, tādējādi palielinot iespējas atgūt „nobēdzinātus” uzņēmuma aktīvus, 
 4. Stiprināt uzņēmuma valdes atbildību, tajā skaitā par novēlota maksātnespējas procesa pieteikšanu,
 5. Palielināt kreditoru lomu, vienlaikus atrisinot fiktīvo kreditoru problēmu,
 6. Ieviest jaunu sūdzību izskatīšanas un uzraudzības kārtību, saīsinot sūdzības izskatīšana termiņus,
 7. Palielināt tiesas lomu maksātnespējas procesa uzraudzībā,
 8. Paredzēt iespēju pārsūdzēt tiesas nolēmumus, tajā skaitā nolēmumus par maksātnespējas procesa pasludināšanu,
 9. Aizdomīgiem kreditoriem noteikt pienākumu pierādīt prasījuma pamatotību, tādējādi mazinot fiktīvu kreditoru iespējas ietekmēt maksātnespējas procesa norisi.
Savukārt, lai uzlabotu maksātnespējas procesa administratoru darba kvalitāti un ļautu administratoriem specializēties, Administratoru asociācija piedāvā ieviest „brīvā tirgus” principu administratora izvēlē. Šāds modelis paredzētu kreditoru iespējas izvēlēties un vienoties par administratora kandidātu, kuru apstiprinātu tiesa. Taču gadījumiem, kad kreditori kādu iemeslu dēļ nevar vienoties, tiktu saglabāts rindas princips administratora iecelšanai maksātnespējas procesā.
 
Administratoru asociācija norādīja, ka Ārvalstu investoru padomes Latvijā secinājumi par problēmām maksātnespējas procesos bija konstatējami jau 2012.gadā, taču atbildīgās institūcijas neveica tobrīd jaunā Maksātnespējas likuma normu piemērošanas seku izvērtējumu. Turklāt Administratoru asociācija jau kopš 2013.gada cēla trauksmi un informēja atbildīgās institūcijas, tajā skaitā Tieslietu ministriju un Saeimu, par problēmām maksātnespējas procesos, taču piedāvātie priekšlikumi netika ņemti vērā un iestrādāti tiesiskajā regulējumā. 
 
Administratoru asociācija uzsvēra, ka šobrīd ir nepieciešama maksātnespējas procesa tiesiskā regulējuma reforma, ieviešot kompleksus risinājumus, nevis atsevišķus grozījumus, un pirms reformas ieviešanas izstrādājot valsts politiku maksātnespējas jomā.
 
Tāpat Administratoru asociācija atgādināja, ka ir iesniegusi priekšlikumus Saeimā jaunam maksātnespējas procesa administratora profesijas attīstības modelim. Tas paredz profesijas statusa maiņu, nosakot, ka administrators ir tiesu sistēmai piederīga persona un pārstāv brīvo profesiju. Piedāvātais profesijas modelis paredz pašpārvaldes izveidi, kas apvienotu visus Latvijā praktizējošos maksātnespējas procesa administratorus, nostiprināt profesijas standartus, tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī palielināt tiesas lomu uzraudzības īstenošanā un izveidot disciplinārlietu komisiju, kuras sastāvā būtu iekļauti nozarē iesaistīto institūciju pārstāvji un kuras pienākumos ietilptu sūdzību izskatīšana par maksātnespējas procesa norisi.

Administratoru asociācija iesniegusi Ģenerālprokuroram papildus materiālus

05.04.2016

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) ir iesniegusi Ģenerālprokuroram papildus materiālus saistībā ar atbildīgo amatpersonu iespējamo bezdarbību, ilgstoši neizstrādājot atbilstošu tiesisko regulējumu, kas nepieciešams, lai maksātnespējas procesa administratori varētu strādāt valsts amatpersonas statusā.

Administratoru asociācija Ģenerālprokuroram ir iesniegusi biedrības sagatavotās un nosūtītās vēstules atbildīgajām institūcijām par neskaidro un nesakārtoto regulējumu maksātnespējas jomā, kā arī atbildīgo institūciju sniegtās atbildes par laika periodu no 2013.gada.

2016.gada 21.martā Administratoru asociācija ar atklātu vēstuli vērsās pie Ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera, lūdzot pārtraukt atbildīgo amatpersonu nelikumīgo darbību (bezdarbību), lai panāktu atbilstošās tiesību normās nostiprinātu maksātnespējas procesu norisi.

Administratoru asociācija vēstulē Ģenerālprokuroram norādīja, ka, iekļaujot Maksātnespējas likumā normu par administratoru pielīdzināšanu valsts amatpersonām, vienlaikus netika izstrādāts un ieviests valsts amatpersonas statusam un publiskajām tiesībām raksturīgajiem darbības principiem atbilstošs tiesiskais regulējums. Tādējādi šābrīža Maksātnespējas likuma normas, kas nosaka administratora pienākumus maksātnespējas procesā, ir pretrunā ar valsts amatpersonas darbības tiesiskā regulējuma principiem.

Savukārt, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu izlietojuma caurspīdīgumu un novērstu situāciju, kad valsts amatpersona ir spiesta pretlikumīgi finansēt maksātnespējas procesa īstenošanu, Administratoru asociācija vēstulē Ģenerālprokuroram pamatoja nepieciešamību ieviest administratora veikto amata darbību izmaksu cenrādi analogi kā citām tiesu sistēmai piederīgajām valsts amatpersonu profesijām – notāriem un tiesu izpildītājiem.

Atkārtoti sertificēti 42 administratori

29.03.2016

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros 42 maksātnespējas procesa administratoriem pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam ar sertifikāta derīguma termiņu līdz 02.04.2018.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Izbeigta sertifikātu darbība

29.03.2016

Pieņemts lēmums par Zigurdam Aumeisteram izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00140 un Olafam Švankam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00202 darbības izbeigšanu līdz ar to termiņa notecējumu 02.04.2016.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.drukāt >