Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Izmaiņas administratoru sertificēšanas jomā

04.03.2015

01.03.2015 stājās spēkā virkne grozījumu maksātnespēju reglamentējošajos normatīvajos aktos, tostarp administratoru sertificēšanas jomā:

 • grozījumi Maksātnespējas likuma 14. un 17.pantā noteic jaunu sertificēšanas procesu - sertifikāta darbības apturēšana. Tāpat grozījumi Maksātnespējas likuma 17.pantā noteic jaunu sertifikāta darbības izbeigšanas gadījumu - ja administrators pieļāvis profesionālās ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu.
 • ar grozījumiem administratoru sertificēšanas noteikumos noteikta sertifikāta darbības apturēšanas kārtība un precizētas iesniegumu veidlapas pakalpojumu pieteikšanai.
 • grozījumi Administratoru asociācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādī.   

Uzsākta faktu pārbaude par administratoru rīcību Ķemeru sanatorijas lietā

03.03.2015

2015.gada 2.martā Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk – Administratoru asociācija) valde ārkārtas sēdē pieņēmusi lēmumu par faktu pārbaudi saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par atsevišķu maksātnespējas procesa administratoru darbībām ar Ķemeru sanatorijas ārstnieciskā ūdens urbumiem un dūņu atradnes vietām.

Administratoru asociācijas valde ir pieprasījusi informāciju visiem publiski minētajiem maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī bijušajai maksātnespējas procesa administratorei Tatjanai Poņatovskai, un lūgusi sniegt viedokli par izskanējušajiem faktiem.

Administratoru asociācijas valde ir lūgusi administratorus sniegt informāciju līdz 2015.gada 9.martam. Pēc informācijas saņemšanas Administratoru asociācijas valde lems par saņemtās informācijas nodošanu izskatīšanai Ētikas komisijā.

Kopš 2015.gada 1.marta Administratoru asociācija ir tiesīga lemt par maksātnespējas procesa administratoru sertifikāta darbības izbeigšanu, ja tiek rupji pārkāpts Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodekss. Turklāt ētikas kodekss, kas 2015.gada 20.februārī tika apstiprināts Administratoru asociācijas biedru sapulcē, no 1.marta ir saistošs visiem maksātnespējas procesa administratoriem.

Valdes loceklis Novicāns diskusijā par jauno Maksātnespējas likuma regulējumu

02.03.2015

2015.gada 25.februārī Administratoru asociācijas valdes loceklis Kaspars Novicāns piedalījās žurnāla "Jurista Vārds" autoru un lasītāju tikšanās reizē, kas bija veltīta jaunajam Maksātnespējas likuma regulējumam.

Šeit varat noskatīties video no minētā pasākuma.  

Nākamnedēļ aicinām uz diviem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem

27.02.2015

Marta pirmajā nedēļā Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina maksātnespējas procesa administratorus un citus interesentus uz diviem klavlifikācijas pilnveides pasākumiem.

2.martā notiks seminārs "Administratīvie pārkāpumi darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības lietās", kuru vadīs Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Juris Stukāns. Seminārā būs iespēja uzzināt par administratīvās atbildības un administratīvo sodu veidiem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvajā regulējumā, par fiziskās personas, juridiskās personas, amatpersonas un valdes locekļa administratīvo atbildību, kā arī maksātnespējas procesa administratora atbildību. Tāpat semināra ietvaros tiks sniegts pārskats par tiesu praksi lietās par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu administratīvajiem pārkāpumiem.

Savukārt 3. un 4.martā norisināsies kvalifikācijas pilnveides pasākums "Prasme pārliecināt", kuru vadīs Mg. Psych., Mg. personālvadībā  Vineta Ikauniece – Ozoliņa, kura ir personāla trenere ar vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi klientu apkalpošanas, pārdošanas, vadītāju apmācības un personiskās izaugsmes treniņu vadīšanā. lektore ir sertificēts praktiskais psihologs, akmeologs - speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā.

Šī kvalifikācijas pilnveides pasākuma ietvaros dalībniekiem būs iespēja uzzināt pārliecināšanas komunikācijas likumus un sapratnes nodrošināšanas nosacījumus, kā arī apgūt argumentēšanas tehnikas un argumentu formulēšanu. Tāpat semināra dalībnieki varēs uzzināt efektīvus sevis vadīšanas un kontrolēšanas principus un iemācīties praktiski pielietot sarunas vadīšanas paņēmienus, kā arī citas pārliecināšanai svarīgas prasmes un tehnikas.

Semināra laikā pasniedzēja sniegs īsu teorētisko ieskatu visās minētajās tēmās, uzsvaru liekot uz praktiskiem vingrinājumiem, testiem, strukturētām diskusijām, kā arī lomu spēlēm un video atgriezeniskās saites analīzi.

Pietiekties abiem semināriem iespējams elektroniski vai izmantojot pieteikuma veidlapu, kas pieejama šeit.

Aicinām iepazīties arī ar citiem martā plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem, aplūkojot kalendāru šeit!

Administratori pieņem Ētikas kodeksu un norobežojas no ļaunprātīgajām maksātnespējām

23.02.2015

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (Administratoru asociācija) turpmāk būs tiesīga lemt par maksātnespējas procesa administratoru sertifikāta darbības izbeigšanu, ja tiks rupji pārkāpts Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodekss (Ētikas kodekss). Turklāt jaunais Ētikas kodekss no 1.marta būs saistošs visiem maksātnespējas procesa administratoriem, kā to paredz grozījumi Maksātnespējas likumā.

“Šis ir vēsturisks lēmums maksātnespējas procesa administratoru vides sakārotošanai Latvijā, jo līdz šim Administratoru asociācijai šādu tiesību nebija. Jaunajā Ētikas kodeksā īpaši akcentēts jautājums par maksātnespējas procesa administratoru objektivitāti un godīgumu, uzliekot administratoram pienākumu atturēties no tādas rīcības vai uzvedības, kas var radīt šaubas par viņa objektivitāti, godīgumu vai taisnīgumu,” jauno Ētikas kodeksu komentēja Olavs Cers, Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs. 

“Pieņemot šo dokumentu, Administratoru asociācija vienlaicīgi vēlas norobežoties no maksātnespējas procesu izmantošanas ļaunprātīgiem mērķiem un izvairīšanās no saistību izpildes. Maksātnespējas procesa administratora profesionālajai darbībai ir jāvairo uzticība profesijai,” piebilda Cers.

Ētikas kodeksu apstiprināja Administratoru asociācijas biedru sapulcē 20.februārī. Tās laikā tika ievēlēta arī Ētikas komisija, kas turpmāk izskatīs sūdzības par iespējamiem maksātnespējas procesa administratoru pārkāpumiem, kā arī regulāri sniegs vērtējumu par jaunā Ētikas kodeksa piemērošanu un ieteikumus uzlabojumiem.

Ētikas komisijas sastāvs:
 • Ilze Bagatska, zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore,
 • Mareks Krūcis, sertificēts maksātnespējas procesa administrators,
 • Evita Ostrovska, zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore,
 • Evija Novicāne, zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore,
 • Kaspars Zeme, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators,
 • Valdis Ulmanis, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators,
 • Armands Rasa, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators,
 • Madara Volksone, zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore,
 • Aigars Laizāns, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators.
Ētikas kodeksa izstrādi un maksātnespējas procesa administratoru atbildību par ētikas normu neievērošanu no 2015.gada 1.marta paredz Saeimā pieņemtie grozījumi Maksātnespējas likumā. Sagatavošanas gaitā priekšlikumus Ētikas kodeksam sniedza Maksātnespējas administrācija, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija un Latvijas Darba devēju konfederācija. Ētikas kodekss izstrādāts, ņemot vērā aktualitātes ētikas normu izpratnē un līdzšinējo ētikas normu piemērošanas praksi, labāko starptautisko praksi attiecībā uz ētikas normu pamatiem, kā arī radniecīgo tiesu varai piederošo profesiju ētikas principus. 

Ar pilnu Ētikas kodeksa tekstu iespējams iepazīties Administratoru asociācijas interneta vietnē www.administratori.lv sadaļā "Par biedrību - Pamatdokumenti".

Secinājumi par MNA 2014.gada uzraudzības ziņojumu

19.02.2015

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija), izanalizējot Maksātnespējas administrācijas publiskoto pārskatu par uzraudzības darba rezultātiem 2014.gadā, vērsīs biedru uzmanību uz uzraudzības iestādes konstatētajiem pārkāpumiem un aicinās turpmāk nepieļaut pārkāpumus maksātnespējas procesu īstenošanā.

Administratoru asociācija norāda, ka Maksātnespējas administrācijas publiskotais ziņojums satur informāciju, kas būs vērtīga Administratoru asociācijas darbā pie organizācijas biedru darba uzlabošanas, tomēr vēlas vērst uzmanību uz to, ka ziņojumā diemžēl nav atrodama informācija par Maksātnespējas administrācijas veikto uzraudzības darbu 2014.gadā plašu publicitāti iemantojušo strīdīgo procesu ietvaros. Administratoru asociācija norāda, ka būtu lietderīgi uzzināt uzraugošās iestādes viedokli un secinājumus par to maksātnespējas procesa administratoru darbu, par kuriem publiski savu nostāju pauduši mediji un atsevišķi procesos iesaistītie kreditori.

Administratoru asociācija kopumā atzinīgi vērtē savu biedru darbu maksātnespējas procesos, jo uzraugošās iestādes ziņojumā atrodami tikai deviņu biedru uzvārdi, turklāt tikai par pieciem no pieminētajiem ticis iesniegts tiesā pieteikums par administratora atcelšanu no pienākumu pildīšanas konkrētā maksātnespēja procesā (t.sk. 1 pieteikums noraidīts, 1 - atsaukts). 

Izvērtējot uzraudzības ziņojumā sniegto informāciju, Administratoru asociācija konstatēja, ka no 2014.gadā iesniegtajiem 226 pieteikumiem tiesā par administratora atcelšanu no pienākumu pildīšanas konkrētā maksātnespējas procesā, tikai 26 pieteikumi saistīti ar Maksātnespējas administrācijas konstatētiem pārkāpumiem 12 administratoru darbā. No tiem septiņiem administratoriem 2014.-2015.gadā Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs ir izbeidzis sertifikāta darbību.

Statistikā par tiesā iesniegtajiem pieteikumiem par administratoru atcelšanu no pienākumu pildīšanas iekļauta arī informācija par citiem likumā paredzētajiem gadījumiem, kuros Maksātnespējas administrācijai ir pienākums šādus pieteikumus tiesā iesniegt, piemēram, ja administrators nav iesniedzis iesniegumu atkārtotai sertifikācijai, tādējādi pārtraucot darbu profesijā.

Administratoru asociācija, kas apvieno 228 maksātnespējas procesa administratorus, lūgs Maksātnespējas administrāciju sniegt plašāku informāciju par biedru pārkāpumu būtību, lai analizētu situāciju un novērstu turpmāku pārkāpumu pieļaušanu. 

Tāpat, ņemot vērā uzraudzības pārskatā apkopoto informāciju, Administratoru asociācija aicinās biedrus uzlabot komunikāciju ar Maksātnespējas administrāciju, jo nav pieļaujama situācija, kad administrators nesadarbojas ar uzraugošo iestādi.

Aicinām uz semināru "Prasme pārliecināt"

18.02.2015

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina uz vērtīgu kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Prasme pārliecināt", kas norisināsies 3. un 4.martā.

Seminārā būs iespēja uzzināt pārliecināšanas komunikācijas likumus un sapratnes nodrošināšanas nosacījumus, kā arī apgūt argumentēšanas tehnikas un argumentu formulēšanu.

Tāpat semināra dalībnieki varēs uzzināt efektīvus sevis vadīšanas un kontrolēšanas principus un iemācīties praktiski pielietot sarunas vadīšanas paņēmienus, kā arī citas pārliecināšanai svarīgas prasmes un tehnikas.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu vadīs Mg. Psych., Mg. Personālvadībā Vineta Ikauniece – Ozoliņa, kura ir personāla trenere ar vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi pārdošanas, klientu apkalpošanas, vadītāju apmācības un personiskās izaugsmes treniņu vadīšanā. Vineta Ikauniece – Ozoliņa ir sertificēts praktiskais psihologs un akmeologs - speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā. 

Semināra laikā pasniedzēja sniegs īsu teorētisko ieskatu visās minētajās tēmās, uzsvaru liekot uz praktiskiem vingrinājumiem, testiem, strukturētām diskusijām, kā arī lomu spēlēm un video atgriezeniskās saites analīzi. 

Kvalifikācijas pilnveides pasākums notiks divu dienu garumā, 3. un 4.martā, no plkst. 9:30 līdz plkst. 17:00.

DARBA KĀRTĪBA

Pietiekties elektroniski vai izmantojot pieteikuma veidlapu iespējams šeit.

Aicinām iepazīties arī ar citiem februārī un martā plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem, aplūkojot kalendāru šeit!

Administratoru asociācija gatava apliecināt pašdisciplīnu atbilstošu pilnvaru gadījumā

13.02.2015

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) ir gatava apliecināt pašdisciplīnu, tādēļ aicina tieslietu ministru piešķirt nepieciešamās tiesības un pilnvaras, nostiprinot tās Maksātnespējas likumā.

Administratoru asociācija norāda, ka pašdisciplīnas apliecināšanai, uz ko aicina tieslietu ministrs, ir nepieciešamas atbilstošas likumā nostiprinātas tiesības un pilnvaras, piemēram, saņemt un apstrādāt informāciju par visu maksātnespējas procesa administratoru darbību, tai skaitā iesniegtajām sūdzībām, kā arī procesu īstenošanas pārskatiem.

Administratoru asociācija uzsver, ka pašdisciplīnu nav iespējams apliecināt, ja nav dotas tiesības uzraudzīt visu maksātnespējas administratoru darbu. Administratoru asociācijai šobrīd nav tiesību iepazīties ar sūdzībām par administratoriem, kā arī sodīt administratorus pārkāpumu gadījumā.

„Kopš profesijas dibināšanas uzraudzības funkcija ir valsts iestādes – Maksātnespējas administrācijas – rokās, un, kā redzams, tagad visi ir neapmierināti. Arī mēs neesam apmierināti ar profesijas regulējumu, bet mūsu rokas ir sasietas,” norāda Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers.

Viņš uzskata, ka vairāk kā desmit gadi, kopš Maksātnespēja administrācija īsteno ne tikai administratoru, bet arī maksātnespējas procesu īstenošanas uzraudzību, ir pietiekami ilgs laiks, lai saprastu, ka sistēma funkcionē vāji. „Kopš uzraudzības sistēmas izveides faktiski nav darīts gandrīz nekas, lai ietu laikam līdzi un ieviestu uzlabojumus, stingrākus un saprātīgus uzraudzības nosacījumus,” piebilst O.Cers.

Administratoru asociācija uzskata, ka tieslietu ministra aicinājums apliecināt pašdisciplīnu, vienlaikus plānojot atņemt jebkādas iespējas to izdarīt, ir neizprotams un nav izpildāms. „Ministra vārdi šobrīd ir pretrunā ar darbiem,” norāda O.Cers.

Viņš akcentē, ka apliecinājums Administratoru asociācijas spējai kvalitatīvi veikt uzticētās funkcijas ir maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācība, eksaminācija un sertificēšana. Kopš 2009.gada, kad Administratoru asociācija uzsāka sertificēšanas funkcijas īstenošanu, pārņemot to no Maksātnespējas administrācijas, nevienam šajā laika posmā sertificētam administratoram nav izbeigta sertifikāta darbība pārkāpumu dēļ.

„Mērķis ir sasniegts – jaunie maksātnespējas procesa administratori ir labāk apmācīti un kvalitatīvāk veic maksātnespējas procesa administratora funkcijas,” norāda O.Cers.drukāt >