Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Juridiskā un korespondences adrese: Ausekļa iela 3-7B, Rīga, LV-1010
Faktiskā adrese: Ausekļa iela 3-16B, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Izbeigta sertifikāta darbība

17.08.2016. pieņemts lēmums par Normundam Šlitkem izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00084 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Normunda Šlitkes lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Apturēta sertifikāta darbība

16.08.2016. pieņemts lēmums par Artai Snipei izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00351 darbības apturēšanu līdz 16.02.2018.

Administratoru asoiciācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Izbeigta sertifikāta darbība

15.08.2016. pieņemts lēmums par Indrai Kaniņai-Šlitkei izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00161 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Indras Kaniņas-Šlitkes lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Maksātnespējas politikas pamatnostādņu projekts neparedz sekmēt nozares attīstību

Tieslietu ministrijas sagatavotais Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu projekts 2016.-2020.gadam neveicinās maksātnespējas jomas attīstību, jo tajā ietvertie rīcības virzieni un izvirzītie mērķi ir vispārīgi un deklaratīvi, turklāt nav vērsti uz būtiskāko maksātnespējas jomā pastāvošo problēmu risināšanu, uzskata Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija). 
 
„Vērtēšanai Ministru kabineta komitejā nodotais politikas plānošanas dokumenta projekts ir nederīgs nozares attīstības plānošanai, un tikai formāli izpilda Valsts kontroles 2015.gada 3.marta revīzijas ziņojumā „Vai valstī īstenotā maksātnespējas politika ir efektīva?” noteikto,” norāda Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers.
 
Administratoru asociācija uzskata, ka Tieslietu ministrija kā par maksātnespējas jomas attīstību atbildīgā institūcija joprojām nav novērsusi Valsts kontroles konstatēto, proti, „nav veikusi nepieciešamos pasākumus valsts politikas plānošanā, tā neveicinot konsekventu un pēctecīgu maksātnespējas politikas plānošanu, maksātnespējas normatīvā regulējuma tiesisko stabilitāti, sistēmisku pieeju problemātisko jautājumu identificēšanai un risināšanai.” (Valsts kontroles revīzijas ziņojums „Vai valstī īstenotā maksātnespējas politika ir efektīva?”, 03.03.2015.).
 
Administratoru asociācija norāda, ka maksātnespējas politikas attīstības plānošanas dokumentā jāietver konkrēti, izmērāmi un sasniedzami mērķi, kā arī jāparedz konkrēti soļi, kā plānots virzīties noteikto mērķu sasniegšanas virzienā. Tā vietā Tieslietu ministrijas izstrādātais pamatnostādņu projekts satur deklaratīvus rīcības virzienus un sekundārus uzdevumus, kas tikai netieši varētu ietekmēt maksātnespējas jomas attīstību, piemēram, veicināt uzņēmēju informētību par tiesiskās aizsardzības procesu, novērst regulējuma neskaidrības u.tml., norāda Administratoru asociācija.
 
„Pat ja maksātnespējas procesa norises regulējumā ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas, tad pamatnostādņu projektā tādas nav paredzētas,” pauž O.Cers. Kā piemēru O.Cers norāda dokumenta projektā paredzētās izmaiņas administratoru sertificēšanas sistēmā, kas ir izvirzītas kā konceptuāls jautājums, kaut arī nekādā veidā neietekmē maksātnespējas procesa rezultatīvos rādītājus. 
 
Administratoru asociācija norāda, ka maksātnespējas procesa administratora kandidātu atlases kritēriji un kvalifikācijas prasības ir ļoti augstas (kvalifikācijas eksāmenu vidēji nokārto 40% pretendentu), turklāt nepilnības vai pārkāpumi Administratoru asociācijas īstenotajā administratoru sertificēšanas procesā nav konstatētas. To apliecina Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja ikgadēja akreditācijas uzraudzība, kuras ietvaros tiek veikta Sertifikācijas centra darbības novērtēšanu, kā arī klātienē tiek uzraudzīta administratoru kvalifikācijas eksāmena norise. Administratoru asociācija uzsver, ka Latvijas Nacionālā akreditācijas centra piešķirtā akreditācija ar darbības laiku līdz 2019.gada 19.jūnijam ir augstākais kvalitātes apliecinājums Administratoru asociācijai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanā. 

Aicinām pieteikties uz septembrī plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz 2016.gada septembrī plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem:

 • 13.09.2016. "Administratīvo pārkāpumu lietvedība. Tiesu prakse." (6 ak. h). Pasākuma vadītāja – Inga Putra, tiesnese Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
 • 22.09.2016. "Aktualitātes fizisko personu maksātnespējas lietās. Problemātika un tiesu prakse.". Pasākuma vadītāji: Ieva Bāliņa – Rīgas rajona tiesas tiesnese, Uldis Apsītis – sertificēts maksātnespējas procesa administrators, Latvijas Sertificēto maksātnespējas administratoru asociācijas padomnieks juridiskajos jautājumos. 
 • 27.09.2016. "Notariālā akta pierādījuma un izpildu spēks" (4 ak. h). Pasākuma vadītājs – Gatis Litvins, Dr.iur., Notariāta institūta direktors, vairāku Latvijas un starptautisku publikāciju autors, grāmatu un pētījumu līdzautors.

Aicinām reģistrēties, izmantojot elektronisko reģistrācijas sistēmu, kas pieejama šeit.

Izbeigta sertifikāta darbība

11.08.2016. pieņemts lēmums par Jānim Strencim izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00450 darbības izbeigšanu Maksātnespējas likuma 17.panta 3.1 daļas kārtībā.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Sākusies pieteikšanās administratora eksāmenam

01.08.2016. sākās pieteikšanās maksātnespējas procesa administratora eksāmenam ar norises laiku 2016.gada novembrī. Pretendenti eksāmenam var pieteikties līdz 02.09.2016.

Informācija pretendentiem par pieteikšanos eksāmenam

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Sertifikācijas centrā - Rīgā, Ausekļa ielā 3-7B, tālrunis: 67814250, e-pasts: administratori@administratori.lv

Apturēta sertifikāta darbība

03.08.2016. pieņemts lēmums par Agnesei Belickai-Stumbergai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00552 darbības apturēšanu līdz 15.01.2017.

Administratoru asoiciācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKŠANOS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU PRETENDENTU APMĀCĪBAI

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija), atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība", izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācībai.

Apmācību programmā iekļauti šādi priekšmeti:
 • civiltiesības un civilprocess;
 • administratīvais process;
 • maksātnespējas process;
 • grāmatvedība un finanses;
 • nodokļi un to administrēšana;
 • ekonomika un komersantu pārvalde;
 • darba tiesības un darba aizsardzība; 
 • lietvedība un arhīvniecība; 
 • ētika.
Apmācību programmas apjoms – 100 akadēmiskās stundas (1 ak.h. = 45 min).

Apmācībai aicināta pieteikties jebkura persona, kura:
 • vēlas iegūt un/vai papildināt zināšanas par maksātnespējas procesa administratora darbību un maksātnespējas procesa norisi;
 • vēlas veidot savu profesionālo karjeru maksātnespējas procesa administratora profesijā.

Administratoru asociācija aicina interesentus pieteikties apmācībai līdz 2016.gada 1.augustam

Iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai iesniedz Administratoru asociācijā līdz 2016.gada 1.augustam. Iesniedzot iesniegumu elektroniska dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), to nosūta uz Administratoru asociācijas elektroniskā pasta adresi: administratori@administratori.lv  

Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai, jābūt veiktai samaksai par apmācību.

Iesnieguma paraugs:

Maksa par administratora pretendenta apmācību ir 412,63 EUR.
Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Saņēmējs: Biedrība „Administratoru asociācija" 
Vienotais reģistrācijas numurs:  40008073746
Banka: AS „Swedbank", kods HABA LV22
Norēķinu konts Nr.: LV33HABA0551004540963
Mērķis: /vārds, uzvārds/ maksa par administratora pretendenta apmācību

Par apmācības laiku un vietu Administratoru asociācija informēs pretendentu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms apmācības sākuma atbilstoši pretendenta iesniegumā norādītajam informācijas saņemšanas veidam.
 • Administratora pretendentam izsniedz apliecinājumu, ja viņš ir noklausījies vismaz 70 % no apmācību programmas apjoma.
 • Apmācību programmas noklausīšanās ir obligāts priekšnosacījums maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas iegūšanas eksāmena kārtošanai.
 • Apliecinājums par apmācību programmas noklausīšanos derīgs divus gadus no apmācības pabeigšanas dienas.

Tiesības iziet administratora sertificēšanu ir personai, kura ir noklausījusies apmācību programmu un atbilst Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas prasībām.

Normatīvie akti saistībā ar administratoru pretendentu apmācības kārtību un maksu atrodami: http://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/aac-normativie-akti 


Biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” Apmācību centrā
Ausekļa ielā 3 - 16B, Rīgā, LV – 1010 (kodatslēga: 7 + "zvanīt"), 1.stāvā
Tālrunis uzziņām: 67814250
Fakss: 67814251, E-pasts: administratori@administratori.lv 

Paziņojums ievietots mājas lapā 2016.gada 3.jūnijā (atkārtoti: 08.07.2016.)

Administratoru saimē uzņemti jauni kolēģi

2016.gada 15.jūlijā maksātnespējas procesa administratora sertifikāti izsniegti četriem jauniem kolēģiem.

Administratoru asociācija novēl jaunajiem kolēģiem izturību un panākumus izaicinājumu pilnajā, nebūt ne vieglajā, tomēr ļoti interesantajā maksātnespējas procesa administratora profesijā, kā arī aizrautīgi pilnveidot sevi un spēt noturēt profesionalitāti visaugstākajā līmenī! 


Foto: Jaunie administratori Andris Mucenieks, Juris Puriņš, Gatis Gailis un Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers

drukāt >