Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Juridiskā un korespondences adrese: Ausekļa iela 3-7B, Rīga, LV-1010
Faktiskā adrese: Ausekļa iela 3-16B, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Satversmes tiesā ierosināta trešā lieta par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

2016.gada 10.oktobrī Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Pēc Aloiza Stepēna un Ivitas Baumanes konstitucionālās sūdzības ierosinātā lieta ir jāsagatavo izskatīšanai līdz 2017.gada 9.martam.

Ar Satversmes tiesas lēmumu par lietas ierosināšanu sīkāk var iepazīties šeit.

Satversmes tiesa ierosina vēl vienu lietu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

2016.gada 5.oktobrī Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Pēc Rudītes Klikučas konstitucionālās sūdzības ierosinātā lieta ir jāsagatavo izskatīšanai līdz 2017.gada 5.martam.

Ar Satversmes tiesas lēmumu par lietas ierosināšanu sīkāk var iepazīties šeit.

Par grozījumiem kredītiestādes MNP administratoru un likvidatoru atleses kārtībā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) informējusi, ka tās padome 2016.gada 28.septembrī apstiprināja grozījumus Komisijas 2014.gada 12.marta normatīvajos noteikumos Nr.39 “Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases normatīvie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). 

Atbilstoši Noteikumu grozījumiem tiek paredzēts atteikties no prioritāro kandidātu sarakstu sagatavošanas principa, lai paplašinātu to personu loku, kas ir tiesīgas piedalīties potenciālo kredītiestādes maksātnespējas procesa administratoru un likvidatoru kandidātu atlases procesā, kā arī, lai nodrošinātu visu kandidātu  sarakstos iekļauto personu vienlīdzīgas tiesības piedalīties atlases procesā.

Noteikumu grozījumi attiecībā uz minēto kandidātu atlases kārtību tiks piemēroti no 2016.gada 1.novembra un attieksies uz Administratoru asociācijas jau šajā gadā Komisijā iesniegtajiem potenciālajiem maksātnespējas procesa administratora amata kandidātiem.

Ar Noteikumu grozījumiem var iepazīties šeit.

Satversmes tiesa ierosina lietu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

2016.gada 3.oktobrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.
 
Pēc Janas Ruģeles konstitucionālās sūdzības ierosinātā lieta ir jāsagatavo izskatīšanai līdz 2017.gada 3.martam.

Ar Satversmes tiesas lēmumu par lietas ierosināšanu sīkāk var iepazīties šeit.

Izbeigta sertifikāta darbība

30.09.2016. pieņemts lēmums par Elīnai Švarcai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00086 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Elīnas Švarcas lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Izbeigta sertifikāta darbība

23.09.2016. pieņemts lēmums par Judītei Jakovinai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00102 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Judītes Jakovinas lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Izmaiņas Administratoru asociācijas pārvaldes institūcijās

Administratoru asociācija informē, ka līdzšinējais biedrības valdes priekšsēdētājs Olavs Cers ar 2016.gada 13.septembri ir nolicis valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa pilnvaras, kā arī beidzis dalību administratoru profesionālajā organizācijā.
 
Kā O.Cers informējis Administratoru asociāciju, lēmums par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta izbeigšanu saistīts ar valsts amatpersonas statusa piemērošanu maksātnespējas procesa administratoriem, tajā skaitā zvērinātiem advokātiem, kuri praktizē maksātnespējas jomā, kā dēļ viņš ir bijis spiests lūgt izbeigt sertifikāta darbību.
 
O.Cers uzskata, ka atbilstoši biedrības statūtiem nevar būt administratoru asociācijas biedrs un turpināt pildīt Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētāja pienākumus, jo ir zudis viņam kā administratoram sniegtais Administratoru asociācijas biedru pilnvarojums aizstāvēt viņu intereses.
 
Saistībā ar sertifikāta darbības izbeigšanu valsts amatpersonas statusa piemērošanas dēļ ir mainījies arī Administratoru asociācijas Padomes sastāvs. Jānis Jurkāns, Armands Strods, Andris Rukmanis un Ainars Kreics norādījuši, ka esošajā situācijā atbilstoši biedrības statūtiem nav iespējama dalība profesionālajā organizācijā, līdz ar to ir zudis Administratoru asociācijas biedru sniegtais pilnvarojums ieņemt padomes locekļa amatu. Darbību Administratoru asociācijas padomē pārtraucis arī H.Velmers. Vienlaikus A.Kreics ir paudis gatavību turpināt veikt padomes priekšsēdētāja pienākumus līdz tuvākajai Administratoru asociācijas biedru kopsapulcei.

Izbeigta sertifikāta darbība

01.09.2016. pieņemts lēmums par Leonam Osipovam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00283 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Maksātnespējas administrācijas ierosinājuma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 6.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Noslēdzas pieteikšanās administratora eksāmenam

02.09.2016. noslēdzas pieteikšanās maksātnespējas procesa administratora eksāmenam.

Informācija par pieteikšanos eksāmenam

Pēdējā pieteikšanās dienā, 02.09.2016., iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus klātienē Administratoru asociācijā, Rīgā, Ausekļa ielā 3-7B, var iesniegt laikā no plkst.09:00 līdz plkst.17:00.

Eksāmenam var pieteikties elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz Administratoru asociācijas elektroniskā pasta adresi administratori@administratori.lv līdz plkst.24:00. Tāpat, eksāmenam var pieteikties, nosūtot iesniegumu pasta sūtījumā (pasta zīmogs 02.09.2016.). Iesniegumam pievienojamo dokumentu oriģināli Administratoru asociācijā klātienē uzrādāmi 7 darbdienu laikā pēc iesnieguma nosūtīšanas.

Eksāmenam var pieteikties pretendenti, kuri atbilst Maksātnespējas likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām; uz kuriem nav attiecināmi Maksātnespējas likuma 13.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi un kuriem izsniegts derīgs apliecinājums par administratoru pretendentu apmācības (03.10.2014.-05.06.2015.) noklausīšanos. Piesakoties eksāmenam, jābūt veiktai samaksai par administratora sertificēšanu (eksāmena kārtošanu).

Izbeigta 10 sertifikātu darbība

30.08.2016. pieņemti 10 lēmumi par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības izbeigšanu pirms tajos noteiktā termiņa beigām:

30.08.2016. izbeigta Zigurdam Krastiņam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00540, Ingum Strautmanim izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00082, Edgaram Dupatam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00547, Andrim Mālenderam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00071 un Ainaram Kreicam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00110 darbība.

31.08.2016. izbeigta Jānim Jurkānam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00054, Olavam Ceram izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00103, Andrim Rukmanim izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00007, Armandam Strodam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00197 un Jānim Tiesniekam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00205 darbība. 

Lēmumi pieņemti pēc Zigurda Krastiņa, Ingus Strautmaņa, Edgara Dupata, Andra Mālendera, Ainara Kreica, Jāņa Jurkāna, Olava Cera, Andra Rukmaņa, Armanda Stroda un Jāņa Tiesnieka lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

drukāt >